usa.xmc.pl

馃嚭馃嚫 United States of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

*** Translator ***

馃嚭馃嚫 Handel Zagraniczny USA

Handel USA xmc.pl planowanie na mapie

Handel zagraniczny USA odgrywa kluczow膮 rol臋 w globalnej gospodarce, maj膮c wp艂yw na rozw贸j kraj贸w na ca艂ym 艣wiecie. W tym obszernym artykule przegl膮dowym dokonamy g艂臋bokiej analizy struktury handlu zagranicznego Stan贸w Zjednoczonych, zwracaj膮c uwag臋 na najwa偶niejsze trendy, kluczowe partnerstwa handlowe i wp艂yw na gospodark臋 艣wiatow膮.

Problem rozwoju eksportu jako instrumentu tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu gospo颅darczego i dobrobytu zajmuje podstawowe miejs颅ce w polityce handlu zagranicznego USA. Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych postrzega odkrywanie nowych rynk贸w i rozw贸j eksportu jako jedn膮 z g艂贸wnych cz臋艣ci swojej strategii ekonomicznej, kt贸ra zdaniem oficjalnych przedstawicieli spo颅wodowa艂a nieprzerwany wzrost gospodarczy w okresie ostatnich 7 lat. W latach 90. eksport w 1/3 zapewnia艂 wzrost gospodarki.

Rz膮d Stan贸w Zjednoczonych w swoich zamie颅rzeniach k艂adzie nacisk na dalsze dzia艂ania zmie颅rzaj膮ce do liberalizacji handlu i globalizacji gos颅podarki jako sprawdzonej na swoim przyk艂adzie metody rozwoju gospodarki kraju.

Dlatego w bud偶ecie USA na 2000 r. wa偶n膮 pozycj臋 zajmuj膮 programy rozwoju handlu za颅granicznego. Jednym z nich jest aktywizacja mi臋dzyresortowych wysi艂k贸w maj膮cych na celu stymulowanie eksportu. Na ten cel przeznacza si臋 108 mln USD, co w przeliczeniu na efekty eks颅portowe powinno przynie艣膰 2 mld USD. Wyja艣nieniem podj臋cia tej inicjatywy s膮 problemy globalne w gospodarce 艣wiatowej, w rezultacie kt贸rych eksport przedsi臋biorstw ameryka艅skich spowolni艂, a w efekcie zmniejsza艂o si臋 zatrudnienie. Poniewa偶 miliony miejsc pracy, jak wida膰 z powy偶szego, zale偶膮 od eksportu administracja uwa偶a, za nieodzowne s艂u偶y膰 pomoc膮 przedsi臋颅biorstwom w kierunku ekspansji ekspertowej.

Do lat 60-tych przemys艂 przetw贸rczy w S Z. wy颅korzystywa艂 g艂贸wnie surowce krajowe. Wyczerpywa颅nie si臋 z艂贸偶 (ropa naftowej, rudy metali) oraz wysokie koszty eksploatacji powoduj膮 sta艂y wzrost importu surowc贸w mineralnych. Stany Zjednoczone s膮 obe颅cnie jednym z najwi臋kszych importer贸w su颅rowc贸w mineralnych na 艣miecie. Ponad po艂ow臋 zapotrzebowania gospodarki na rop臋 naft po颅krywa import, g艂贸wnie z kraj贸w Bliskiego Wsch., Wenezueli, Meksyku i Nigerii: gaz ziemny jest dostarczany z Kanady i Meksyku, rudy 偶elaza z Kanady, Wenezueli, Brazylii i Chile, nudy i koncentraty miedzi 鈥 z Chile Panu i Zambii, koncentraty cynku i o艂owiu 鈥 z Meksyku, Au颅stralii i Kanady, cyna – z Boliwii i Malezji, boksyty 鈥 z Suninamu, Gujany, Haiti i Jamajki. USA importuj膮 r贸wnie偶 uran (RPA Kanada), chrom (RPA, Zambia, Filipiny), mangan (g艂. z Brazylii), antymon, kobalt i inne.

Kluczowe Partnerstwa Handlowe

Chocia偶 USA prowadz膮 handel z wieloma krajami, istniej膮 partnerstwa, kt贸re maj膮 strategiczne znaczenie. Unia Europejska, Chiny, Kanada i Meksyk s膮 kluczowymi partnerami handlowymi. Porozumienia handlowe, takie jak NAFTA (North American Free Trade Agreement) i nowsze USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), wp艂ywaj膮 na dynamiczne relacje handlowe mi臋dzy USA a ich s膮siadami.

Dost臋p polskich producent贸w do rynku USA

Polska, jako cz艂onek 艢wiatowej Organizacji Handlu (WTO), ma zapewniony niedyskryminowany dost臋p do rynku USA. Ponadto importerzy polskich produkt贸w korzystaj膮 z jednostronnego systemu preferencji celnych GSP1 (w praktyce ze颅rowa stawka celna) obejmuj膮cego oko艂o 40% linii taryfowych.

Zgodnie z przepisami USA, GSP nie mo偶e obejmowa膰 (ustawa wyra藕nie ogranicza upraw颅nienia Prezydenta USA):

 • a) artyku艂y tekstylne odzie偶owe wy艂膮czone z GSP w dniu 1.01.1994 r.
 • b) zegarki
 • c) wra偶liwe artyku艂y elektroniczne,
 • d) wra偶liwe artyku艂y stalowe,
 • e) obuwie, torebki, torby i walizki, r臋kawice robo颅cze odzie偶 ze sk贸ry,
 • f) wra偶liwe p贸艂wyroby wyroby ze szk艂a,
 • g) wszelkie inne produkty, kt贸re Prezydent USA uzna za wra偶liwe,
 • h) artyku艂y rolne obj臋te kwotami taryfowymi, kt贸颅rych dostarczane ilo艣ci przekraczaj膮 te kwoty,
 • i) wszelkie towary co do kt贸rych wszcz臋to post臋颅powanie (ochronne itp.)

Dodatkowe ograniczenia to:

 • Warto艣膰 kwalifikuj膮cego si臋 towaru nie mo偶e przekracza膰 kwoty 75 mln USD w 1996 r. po颅wi臋kszonej corocznie o 5 mln USD,
 • Udzia艂 importu artyku艂u obj臋tego CSP z danego kraju nie mo偶e przekracza膰 50% og贸lnej ilo艣ci importu.

Znaczenie preferencji GSP dla naszego eks颅portu do USA relatywnie maleje. Od 1996 r. przy颅rost importu z Polski koncentruje si臋 na grupach nie obj臋tych CSP. Przyrost ten wyni贸s艂 102% (import uleg艂 podwojeniu) podczas gdy import w okresie ostatnich 4 lat linii towarowych obj臋tych GSP wzrost tylko o 17%. Zaledwie 11% ca艂ego przyrostu importu z Polski podlega艂o GSP. Ten颅dencj臋 t臋 nale偶y uzna膰 za prawid艂ow膮 szczeg贸l颅nie maj膮c na uwadze to, 偶e po przyst膮pieniu do UE Polska wypadnie z systemu preferencji cel颅nych GSP.

Rynek USA zalicza si臋 do rynk贸w zliberali颅zowanych, lecz nie brak tutaj rozbudowanych re颅gulacji wymog贸w rejestracyjnych. Taryfa celna zawiera podstawowy pakiet informacji na temat wymog贸w w zakresie dost臋pu do rynku i zawiera odes艂ania do w艂a艣ciwych organ贸w regulacyjnych. Jest ona dost臋pna w internecie. Na naszych stro颅nach jest stosowne 艂膮cze do aktualnej taryfy USA.

W zakresie ogranicze艅 na polskie towary (kwo颅ty tekstylne serowe) nie dokona艂y si臋 istotniejsze zmiany a nadprodukcja w bran偶y rolnej w USA nie tworzy艂a w艂a艣ciwego klimatu do pozytywnej reak颅cji w艂adz USA na polskie propozycje w sprawie podwy偶szenia kwot serowych.

Unia Europejska i USA zaanga偶owane s膮 w dialog transatlantycki maj膮cy na celu identyfi颅kacj臋 i usuwanie przeszk贸d we wsp贸艂pracy go颅spodarczej, w tym i w handlu. Szersze materia艂y dotycz膮ce dost臋pu do rynku USA z punktu widze颅nia Unii Europejskiej mo偶na znale藕膰 w internecie na stronach Komisji UE.

G艂贸wne przeszkody w dost臋pie do rynku USA, w opinii Komisji Europejskiej:

zasada eksterytorialno艣ci niekt贸rych ustaw USA np. Helms-Burton Act, bran Libya Sanction Act., kthre staraj膮 si臋 regulowa膰 handel kraj贸w trzecich. Unia osi膮gn臋艂a porozumienie z USA podczas szczytu w Londynie, kt贸颅re mog艂oby rozwi膮za膰 konflikt z USA, lecz brak jest jak dot膮d posuni臋膰 legislacyjnych Kongre颅su USA.

Unilateralizm – system prawny USA dopuszcza stosowanie jednostronnych 艣rodk贸w handlo颅wych poza dyscyplinami WTO. Unia wygra艂a dwa spory z USA na forum WTO, oraz wszcz臋艂a sp贸r na tym forum w sprawie nowej ustawy USA (sekcja 407 Trade and Development Act) podpisanej przez Prezydenta w dniu 18.05.2000 r.

Kominy taryfowe szczeg贸lnie dotycz膮ce pro颅dukt贸w 偶ywno艣ciowych, tekstyli贸w, obuwia, wyrob贸w ze sk贸ry, bi偶uterii szlachetnej I imita颅cyjnej, wyrob贸w ceramicznych i szklanych, ci臋偶ar贸wek i wagon贸w kolejowych.

utrudnienia celne np. nadmierne wymogi ty颅cz膮ce faktur importowych, op艂aty customs user fees, zmiana regu艂 pochodzenia towar贸w w za颅kresie towar贸w tekstylno-odzie偶owych. W marcu 1998 r. Unia zg艂osi艂a do WTO spraw臋 dys颅kryminacyjnego charakteru US Harbour Main颅tenace Tax. nak艂adanego na import drog膮 wodn膮 i nie zgadza si臋 z alternatywnymi uregu颅lowaniami prawnymi tej sprawy przez Kongres USA

艢rodki ochrony handlu 鈥 ko艣ci膮 niezgody jest Ustawa Antydumpingowa z 1916 r. Zastrze偶e颅nia budz膮 te偶 przepisy USA w sprawie kontroli eksportu. Panel WTO ustali艂 w styczniu 1999 r. 偶e Ustawa Antidumping Act z 1916 r. jest sprzeczna z postanowieniami i regulacjami WTO i GATT 1994 r. W maju 2000 r. Zesp贸艂 Apelacyjny WTO pot臋pi艂 USA w sprawie ce艂 wyr贸wnawczych dotycz膮cych pomocy udziela颅nej firmom pa艅stwowym, a p贸藕niej sprywatyzo颅wanym 鈥 sprawa British Steel.

Techniczne bariery w handlu – regulacje na poziomie legislacji stanowej, standardy federalne odbiegaj膮ce od norm mi臋dzynarodowych, Wy颅mogi w sprawie etykietowania i znakowania, procedury zatwierdzania lek贸w przez FDA, nadmierna certyfikacja przez trzecie strony, wymogi sanitarne i fitosanitarne (te ostatnie przeszkody mog膮 by膰 usuni臋te w zwi膮zku z podpisaniem 20.07.1999 r. porozumienia Ve颅terinary Equivalency Agreement).

Zakupy rz膮dowe – r贸偶norodne regulacje typu Buy America, rozszerzone o nowe federalne programy infrastrukturalne.

Przemys艂 lotniczy – znaczny zakres po艣rednie颅go wspierania producent贸w lotniczych w USA. Temat powinien byc rozwi膮zany kompleksowo na forum WTO w ramach Civil Aircraft Agre颅ement.

Przemys艂 stoczniowy – brak ratyfikacji przez USA Porozumienia w sprawie Przemys艂u Sto颅czniowego uzgodnionego przez OECD w 1994 r., nadmierny poziom subsydi贸w i polityka podatkowa budz膮 niepok贸j UE.

Klauzula bezpiecze艅stwa narodowego – nad颅miernie stosowana przez USA w celach protek颅cjonistycznych.

Bezpo艣rednie inwestycje zagraniczne – ograni颅czenia z Ustawy Exon-Florio z 1988 r. dotycz膮 inwestycji zagranicznych i nabywania praw w艂asno艣ci przez podmioty zagraniczne w sek颅torach zwi膮zanych z bezpiecze艅stwem naro颅dowym. Brak ustawowej definicji bezpiecze艅颅stwa narodowego prowadzi do rozszerzaj膮cej interpretacji.

Warunkowa klauzula narodowa – szczeg贸lnie cz臋sta w regulacjach dotycz膮cych prac badaw颅czo-rozwojowych.

艢rodki podatkowe – tzw. unitaly taxes nalicza颅ne firmom na podstawie ich 艣wiatowych opera颅cji s膮 sprzeczne z postanowieniami traktat贸w w sprawie podatk贸w zawartych przez USA z krajami trzecimi.

W艂asno艣膰 intelektualna – ustawodawstwo USA wykazuje w dalszym ci膮gu szereg r贸偶nic w sto颅sunku do uregulowa艅 mi臋dzynarodowych. Unia wygra艂a ostatnio spraw臋 przeciwko USA dotycz膮c膮 przeszk贸d w licencjonowaniu utwo颅r贸w muzycznych na terenie USA i oczekuje im颅plementacji przez USA rekomendacji panelu WTO. Problemem jest te偶 prawo patentowe USA – kraj ten stosuje zasad臋 first-to-invent, a inne kraje stosuj膮 zasad臋 first-to-file, czyli udzielaj膮 pierwsze艅stwa zg艂oszeniom paten颅towym.

Mimo tej poprawy wielko艣膰 deficytu by艂a znacz颅na. Ocenia si臋, 偶e na koniec roku mo偶e osi膮gn膮膰 nawet 250 mld USD. Jednak偶e jest to pierwszy sygna艂 o odbudowie eksportu ameryka艅skiego, co powinno w przysz艂o艣ci doprowadzi膰 do zmniej颅szenia deficytu. Zgodnie z ocen膮 sytuacji przez g艂贸wnego eko颅nomist臋 w High Freqnency Economics, import nie b臋dzie si臋 zwi臋ksza艂 tak szybko jak w ostatnich miesi膮cach, podczas gdy eksport powinien dalej rosn膮膰. Zaznacza on, 偶e jego zdaniem wzrost importu w ostatnim okresie czasu byt skutkiem m.in. dostosowania komputer贸w do zmiany daty na prze艂omie milenium. Wzr贸s艂 deficyt w handlu z Chinami do 6.9 mld USD z 6,3 mld USD komplikuj膮c negocjacje w sprawie przyst膮pienia Chin do WTO. Deficyt handlowy z Kanad膮 wzr贸s艂 z 3,1 mld USD do 3,5 mld USD, podczas gdy zakupy z kraj贸w cz艂onkowskich OPEC, g艂贸wnie ropy naftowej, zwi臋kszy艂y si臋 do 2,7 mld USD z 1,9 mld USD. Popraw臋 wykaza艂a natomiast wymiana handlo颅wa z innymi regionami. Deficyt w handlu z Europ膮 Zachodni膮 zmniejszy艂 si臋 znacznie do 4,4 mld USD z 6,8 mld USD. Podobnie z Japoni膮- do 6,4 mld USD z 6,8 mld USD oraz z Kore膮- z 0,8 mld USD do 0,4 mld USD.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Handlu, ca艂ko颅wity eksport USA wzr贸s艂 w sierpniu do 82 mld USD z 79 mld USD w lipcu. Ca艂kowity import zwi臋kszy艂 si臋 do 106,1 mld USD ze 104 mld USD osi膮gni臋tych miesi膮c wcze艣niej. Nadwy偶ka USA w handlu us艂ugami w tym okresie pozosta艂a na poziomie 6,5 mld USD.

Kr贸tka charakterystyka ameryka艅skiego konsumenta

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego oraz postindustrialny charakter gospodarki ameryka艅skiej znajduje swoje odbicie tak偶e w wielko艣ci i strukturze konsumpcji. Ameryka艅skie gospodarstwa domowe s膮 bogato wyposa偶one w nowoczesne, trwa艂e 艣rodki konsumpcji. Gospodarstwa domowe w stu procentach korzystaj膮 z elektryczno艣ci i niemal wszystkie (99%) z wodoci膮g贸w i kanalizacji. Lod贸wki stanowi膮 powszechne wyposa偶enie mieszka艅, posiada je 100% gospodarstw domowych. Z innych d贸br trwa艂ego u偶ytku, a偶 98% gospodarstw domowych posiada telewizor kolorowy, 90% 鈥 samoch贸d, 85% 鈥 kuchenk臋 mikrofalow膮, 78% 鈥 pralk臋, 45% 鈥 zmywark臋 do naczy艅, za艣 23% 鈥 komputer osobisty (wszystkie dane dla r. 1993). Telefony zainstalowane s膮 w 94% mieszka艅.

W strukturze wydatk贸w konsumpcyjnych rodzin ameryka艅s颅kich wydatki na odzie偶 zajmuj膮 niska pozycj臋 (Ok. 6% ca艂o艣ci wydatk贸w konsumpcyjnych), podobnie jak w rozwini臋tych krajach europejskich. Zdecydo颅wanie najni偶szy jest natomiast w rodzinach ameryka艅skich udzia艂 wydatk贸w na 偶ywno艣膰 (ok. 10%). Mimo to dzienne spo偶ycie kalorii (ok. 3700) jest w Stanach Zjednoczonych o ok. 10% wi臋ksze ni偶 przeci臋tnie w krajach uprzemys艂owionych (OECD) o 60% przekracza norm臋. Amerykanie spo偶ywaj膮 najwi臋ksze na 艣wiecie ilo艣ci mi臋sa (Ok. 120 kg na osob臋 rocznie).

Jaka Jest Przysz艂o艣膰 Handlu Zagranicznego w USA

Handel zagraniczny USA stoi przed szeregiem wyzwa艅, zar贸wno zwi膮zanych z bie偶膮cymi konfliktami handlowymi, jak i d艂ugofalowymi zmianami w strukturze 艣wiatowej gospodarki. Wsp贸艂czesne wyzwania, takie jak pandemia COVID-19, r贸wnie偶 wp艂ywaj膮 na globalne 艂a艅cuchy dostaw i zmuszaj膮 do rewizji strategii handlowych. W perspektywie przysz艂o艣ci, USA b臋d膮 musia艂y dostosowa膰 swoj膮 polityk臋 handlow膮 do dynamicznie zmieniaj膮cego si臋 otoczenia. Jednocze艣nie, rozw贸j technologii, innowacje w produkcji oraz zr贸wnowa偶ony rozw贸j staj膮 si臋 coraz bardziej istotnymi elementami strategii handlowej.

Handel zagraniczny USA to nie tylko strumie艅 towar贸w i us艂ug, ale r贸wnie偶 skomplikowany labirynt polityki, gospodarki i mi臋dzynarodowych relacji. Analizuj膮c t臋 dziedzin臋, zyskujemy wgl膮d nie tylko w funkcjonowanie ameryka艅skiej gospodarki, ale r贸wnie偶 w dynamik臋 globalnego uk艂adu handlowego. Zrozumienie tych kwestii jest kluczowe dla obserwator贸w politycznych, przedsi臋biorc贸w i wszystkich zainteresowanych kszta艂towaniem przysz艂o艣ci 艣wiatowego handlu.

Kategoria : Gospodarka USA
Tagi : ,